Ideal Finance d.o.o. je privredno društvo, osnovano 2017. godine, koje se bavi pružanjem faktoring usluga. U skladu sa Zakonom о faktoringu, delatnost obavljamo na osnovu licence Ministarstva finansija Republike Srbije.

 

Nastojimo da kroz svoju primarnu delatnost omogućimo svojim klijentima najbrži mogući način za dolazak do potrebnih likvidnih sredstava kako bi nesmetano nastavili svoje poslovne procese i pravovremeno izmirili svoje dospele obaveze.

 

Šta je faktoring?

Faktoring je finansijska usluga kupoprodaje postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu.

 

Šta je predmet faktoringa?

Predmet faktoringa može biti svako postojeće nedospelo ili buduće, celo ili delimično, kratkoročno novčano potraživanje koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga, zaključenog između pravnih lica i preduzetnika.

 

Šta ne može biti predmet faktoringa?

Predmet faktoringa ne može biti potraživanje nastalo po osnovu prodaje robe ili pružanja usluga za lične, porodične ili potrebe domaćinstva.

 

Šta su kratkoročna potraživanja?

Kratkoročno potraživanje je potraživanje koje dospeva na naplatu u roku do godinu dana od dana prodaje robe, odnosno pružanja usluge, definisanog ugovorom o prodaji robe ili pružanja usluga.

 

Vrste faktoringa

Faktoring može biti: Domaći (domaći faktoring je faktoring čiji je predmet prodaja potraživanja nastalog prodajom robe ili pružanjem usluga između domaćih lica na unutrašnjem tržištu) i međunarodni (međunarodni faktoring je faktoring čiji je predmet prodaja potraživanja nastalog u spoljnotrgovinskom prometu robe, odnosno usluga, u smislu zakona kojim se uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje).

 

Faktoring procedura:

  1. Prodavac isporučuje Kupcu robu/uslugu i ispostavlja račun
  2. Prodavac isporučuje Faktoru original računa zajedno sa Zahtevom za faktoring
  3. Faktor proverava bonitet Kupca
  4. Faktor uplaćuje Prodavcu avans u visini 70 – 95% nominalne vrednosti računa umanjeno za faktoring naknadu, koja iznosi nekoliko procenata, a zavisi od boniteta Kupca, iznosa fakture i sl)
  5. Po dospeću potraživanja Kupac izvršava plaćanje na račun Faktora
  6. Nakon naplate potraživanja Faktor isplaćuje Prodavcu preostali deo računa umanjen za faktoring kamatu obračunatu na iznos avansa.

Faktoring naknada zavisiod vrste usluge, boniteta kupca, obima posla, iznosa fakture itd.

 

Primer faktoring poslovanja:

 

Nominalni iznos fakture:   1.000.000,00 RSD
Datum dospeća:  60 dana
Faktoring naknada:  0,5%
Kamatna stopa:  8% godišnje, promenljiva
Administrativni trošak po fakturi:  2000,00 RSD
Avans:  80%

 

1 dan
Prodavac izdaje fakturu i dostavlja je Kupcu i Faktoru


2 dan
Faktor nakon potpisa Ugovora o faktoringu isplaćuje 80% nominalne vrednosti fakture na račun Prodavca tj. 800.000,00 RSD umanjeno za faktoring naknadu i administrativni trošak (5000+2000,00=7000,00 RSD)
Iznos avansa: 1.000.000,00 x 80% = 800.000,00 RSD
Isplata avansa na žiro račun umanjeno za faktoring naknadu i administrativni trošak:
800.000,00- 7000= 793.000,00 RSD


61 dan
Faktor isplaćuje prodavcu preostalih 20% nominalne vrednosti fakture tj. 200.000,00 RSD umanjeno za faktoring kamatu obračunatu na visinu avansa 800.000,00 RSD x 8% godišnje x 60/365 x 100=10.520,55 RSD
Preostali iznos za isplatu: 200.000,00 – 10.520,55= 189.479,45 RSD

 

Prema tome, ukupni trošak faktoringa je 1.55% na nominalni iznos fakture.